Quản lý tin trên Điện thoại

09:21 06/09/2014

Thao tác tìm kiếm tin trên điện thoại

1. Chọn chuyên mục tin tìm kiếm 

2. Nhập chuyên mục tin cần tìm

3. Nhấn nút Tìm kiếm

 

quản lý tin trên di động

4. Gỡ tin

Nhấn nút gỡ tin của tin cần gỡ --> Nhấn OK để đồng ý

5. Sửa tin

Nhấn nút sửa của tin cần sửa để sửa tin

6. Xóa tin

Nhấn nút Xóa của tin cần xóa để xóa tin -> Nhấn OK để đồng ý xóa

7. Làm mới tin

Để tin được lên đầu danh sách, bạn tìm kiếm tin và kích vào nút Làm mới